×

Legislație

CADRUL NORMATIV CE REGLEMENTEAZĂ

ACTIVITATEA DIRECȚIEI GENERALE FINANȚE

 • Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014;
 • Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003;
 • Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006;
 • Legea privind statutul municipiului Chișinău nr. 136 din 17.06.2016;
 • Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007;
 • Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din16.07.1999;
 • Lege privind delimitarea proprietăţii publice nr. 29 din 05.04.2018;
 • Legea privind transparenţa în procesul decizional nr. 239-XVI din 13.11.2008;
 • Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017
 • Legea cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12 2006;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;
 • Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270 din 23.11.2018;
 • Legea contabilităţii 113-XVI din 27.04.2007;
 • Legea contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017;
 • Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004;
 • Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008;
 • Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015;
 • Legea integrităţii nr. 82 din 25.05.2017;
 • Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011;
 • Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;
 • Codul muncii al Republicii Moldova, Legea nr. 154-XV din 28.03.2003;
 • Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 186-XVI din 10.07.2008;
 • Codul educaţiei al Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014;
 • Legea privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 02.04.1997;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova, Legea nr. 116 din 19.07.2018;
 • Codul fiscal, Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997;
 • Codul Funciar, Legea nr.828-XII din 25.12.1991;
 • Ordinul Ministrului finanțelor nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară;
 • Ordinul Ministrului finanțelor nr. 209 din 24.12.2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului;
 • Ordinul Ministrului finanțelor 118 din 06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate;
 • Ordinul Ministrului finanțelor 119 din 06.08.2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile.