×

Anunț cu privire la prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul Direcției generale finanțe

ANUNŢ
cu privire la prelungirea până la 4 februarie 2022
a datei-limită de depunere a documentelor la concursul
pentru ocuparea funcţiilor publice în cadrul Direcţiei
generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, anunţă prelungirea până la 4 februarie 2022 a datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice de specialist principal în Secţia finanţe în învăţământ şi cultură din cadrul Direcţiei buget şi sinteză (2 unităţi).

Informaţia necesară:

Denumirea autorităţii publice: Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău
Sediul autorităţii: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

Secţia finanţe în învăţământ şi cultură, Direcţia buget şi sinteză

Funcţia publică – specialist principal

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Asigurarea estimării veridice şi economic argumentate privind elaborarea, planificarea, modificarea, executarea cheltuielilor bugetului municipal Chişinău pe programe, funcţii, activităţi ale instituţiilor din domeniul „învăţământ”, ca parte componentă a bugetului municipal, inclusiv a transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat.

Sarcinile de bază:
Asigurarea examinării şi soluţionării, în conformitate cu cadrul legal, a chestiunilor aferente sarcinilor de bază;
Sistematizarea, verificarea datelor necesare, în procesul de elaborare, planificare a cheltuielilor, inclusiv ale bugetului municipal bazat pe programe şi performanţă la ramura „învăţământ”, pentru instituţiile patronate;
Întocmirea avizelor şi a răspunsurilor la demersurile primite în procesul de lucru de la direcţiile şi instituţiile patronate;
Monitorizarea şi analiza executării cheltuielilor bugetului municipal Chişinău pentru ramurile patronate, în limita accesului în Sistemul Informaţional de Management Financiar;
Asigurarea operării modificărilor în planul devizului de cheltuieli primit pe parcursul anului în procesul executării bugetului de la instituţiile bugetare patronate în sistemul „Gestionarea Alocaţiilor Bugetare” (GAB), conform rolului stabilit în sistem;
Asigurarea controlului asupra corectitudinii întocmirii Raportului privind îndeplinirea planului pe reţea, state şi contingente în instituţiile de învăţământ finanţate din bugetul municipal (formularul FD-048-BL).

Condiţiile de participare ta concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei generale finanţe:

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limba rusă;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) persoana este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii superioare (ştiinţe economice), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
1 an de experienţă profesională în domeniul respectiv;
Cunoaşterea actelor legislative şi normative în domeniul de activitate;
Abilităţi de utilizare a computerului;
Posedarea limbii de stat şi limbii ruse.

Abilităţi:
De organizare şi coordonare, aplanare a situaţiilor de conflict, comunicare eficientă (verbală şi în scris), lucrul în echipă, capacitatea de a accepta opinia altora, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, spirit organizatoric şi de iniţiativă, respect faţă de oameni, obiectivitate, comportament etic, receptivitate la ideile noi, seriozitate, punctualitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, loialitate, integritate profesională.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs:
       • Constituţia Republicii Moldova
       • Acte normative în domeniul serviciului public
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008;
Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25/2008;
       • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006;
Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 136/2016;
       • Acte normative în domeniul de specialitate
Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;
Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003;
Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018.

Documentele ce urmează a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
       • formularul de participare (se anexează);
       • copia buletinului de identitate (din care să fie excluse informaţiile privind: înălţimea, culoarea ochilor, grupa sanguină, situaţia militară, datele privind copiii, datele privind soţia/soţul, informaţia privind participările la alegeri, privind starea civilă, privind domiciliile anterioare celui existent în prezent);
       • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională;
       • documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
       • certificatul medical*;
       • cazierul judiciar*;
       • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
*) Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţia pe propria răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta la data desfăşurării probei scrise a concursului toate actele în original pentru verificarea veridicităţii acestora, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data-limită de depunere a documentelor prelungită până la 4 februarie 2022.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poştă, e-mail sau personal.

Direcţia generală finanţe
Telefon de contact: (022) 226929
E-mail: olga.mocanu.dgf@cmc.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Olga Mocanu (bir. 20)