×

Anunț cu privire la prelungirea datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției temporar vacante de specialist principal al Secției datorii și angajamente financiare

ANUNŢ
cu privire la prelungirea până la 6 mai 2022
a datei-limită de depunere a documentelor la concursul
pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Direcţiei
generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, anunţă prelungirea până la 6 mai 2022 a datei-limită de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcţiei temporar vacante: specialist principal al Secţiei datorii şi angajamente financiare.

Informaţia necesară:

Denumirea autorităţii publice: Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău
Sediul autorităţii: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: asigurarea activităţii în domeniul angajamentelor financiare şi onorării obligaţiunilor pecuniare ale Consiliului municipal Chişinău şi ale Primăriei municipiului Chişinău faţă de instituţiile financiare şi alţi creditori din ţară, în corespundere cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare, precum şi cu condiţiile contractelor de împrumut încheiate.

Sarcinile de bază:
Ţinerea evidenţei împrumuturilor pe termen scurt angajate pentru cheltuieli curente, contractate de la instituţiile financiare din ţară, în fişele împrumuturilor, în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare;
Ţinerea evidenţei împrumuturilor pe termen lung pentru cheltuieli de capital, contractate de la instituţiile financiare din ţară, în fişele împrumuturilor, în conformitate cu actele legislative, normative şi regulamentele aprobate cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi
recreditarea de stat;
Ţinerea evidenţei împrumuturilor recreditate de la Ministerul Finanţelor, în fişele împrumuturilor, în conformitate cu actele legislative, normative şi regulamentele aprobate cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat;
Estimarea alocaţiilor pentru planificarea proiectului de buget municipal pe anul curent şi pe anii viitori, în conformitate cu contractele de împrumut încheiate;
Întocmirea documentelor de plată în valută naţională pentru deservirea împrumuturilor.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Direcţiei generale finanţe:

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limba rusă;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) persoana este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii superioare (ştiinţe economice), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
1 an de experienţă profesională în domeniul respectiv;
Cunoaşterea actelor legislative şi normative în domeniul finanţelor publice şi a altor acte normative referitoare la activitatea profesională;
Posedarea unei limbi străine.

Abilităţi:
De soluţionare a problemelor complexe în domeniul de competenţă, de coordonare, monitorizare şi control, comunicare eficientă, lucrul în echipă, capacitatea de a accepta opinia altora, de operare la calculator şi utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, spirit de iniţiativă, respect faţă de oameni, obiectivitate, receptivitate la ideile noi, seriozitate, punctualitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, loialitate, comportament etic, integritate profesională.

Bibliografia în baza căreia vor fi formulate întrebările pentru concurs:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008;
Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25/2008;

 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006;
Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 136/2016;

 • Acte normative în domeniul de specialitate

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;
Legea privind finanţele publice locale nr. 397/2003;
Legea cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat nr. 419/2006;
Hotărârea de Guvern nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

Documentele ce urmează a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

 • formularul de participare (se anexează);
 • copia buletinului de identitate (din care să fie excluse informaţiile privind: înălţimea, culoarea ochilor, grupa sanguină, situaţia militară, datele privind copiii, datele privind soţia/soţul, informaţia privind participările la alegeri, privind starea civilă, privind domiciliile anterioare celui existent în prezent);
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională;
 • documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);
 • certificatul medical *;
 • cazierul j udiciar *;
 • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

*) Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţia pe propria răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător,- sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta la data desfăşurării probei
scrise a concursului toate actele în original pentru verificarea veridicităţii acestora, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data-limită de depunere a documentelor prelungită până la 6 mai 2022.

Modalitatea de depunere a documentelor: prin poştă, e-mail sau personal.

Direcţia generală finanţe
Telefon de contact: (022) 226929
E-mail: olga.mocanu.dgf@.cmc.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor:
Olga Mocanu (bir. 20)