×

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante specialist principal al Serviciului resurse umane

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei
generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, anunţă concursul pentru următoarea funcţie vacantă: specialist principal al Serviciului resurse umane.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului:

Denumirea şi sediul autorităţii publice: Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.

Denumirea funcţiei publice: specialist principal al Serviciului resurse umane.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: contribuirea la formarea unui corp de funcţionari publici profesionişti prin organizarea activităţilor de instruire şi integrare socio-profesională a personalului.

Sarcinile de bază:
Planificarea şi organizarea procesului de dezvoltare profesională continuă a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din Direcţie;
Gestionarea dosarelor personale ale salariaţilor;
Organizarea şi coordonarea procesului de integrare socio-profesională a noilor salariaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi;
Organizarea şi coordonarea, în comun cu şefii de subdiviziuni, a procesului de elaborare/actualizare a fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul Direcţiei;
Pregătirea şi predarea în arhivă a materialelor ce ţin de activitatea Serviciului, precum şi ţinerea registrelor de integritate instituţională.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Direcţiei generale finanţe:

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limba rusă;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) persoana este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii superioare (administraţie publică, managementul resurselor umane, dreptul muncii) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente.
1 an de experienţă profesională în domeniu respectiv;
Cunoaşterea actelor normative ce ţin de domeniul de activitate; posedarea limbii române şi limbii ruse, abilităţi de utilizare a computerului.

Abilităţi:
De organizare şi coordonare; comunicare eficientă (verbală şi în scris); lucrul în echipă; capacitatea de a accepta opinia altora şi de a-i influenţa pe alţii; aplanare a situaţiilor de conflict; utilizare a mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, respect faţă de oameni, corectitudine, loialitate, comportament etic, integritate profesională, tendinţa către dezvoltare profesională continuă.

Documentele ce urmează a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
formularul de participare (se anexează);
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
• documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)*;
• certificatul medical*;
• cazierul judiciar *;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar*.

*) Certificatul medical, cazierul judiciar şi documentele ce atestă experienţa profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului, pot fi înlocuite cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta la data desfăşurării probei scrise a
concursului toate actele în original pentru verificarea veridicităţii acestora, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia concursului:
1. Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003;
2. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008;
3. Legea privind Codul de conduită a funcţionarului public nr. 25/2008;
4. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018;
5. Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 136/2016;
6. Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133/2011;
7. Hotărârea de Guvern nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 30 septembrie 2023.

Notă: Vor fi examinate doar dosarele de concurs complete.

Modalitatea de depunere a dosarelor de concurs: prin poştă, e-mail sau personal.

Direcţia generală finanţe
Telefon de contact: (022) 226 929
E-mail: olga.mocanu.dgf@cmc.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor de concurs: Olga Mocanu (bir. 20)