×

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcțiile specialist principal şi specialist superior ai Secţiei finanţe în domeniul investiţiilor capitale din cadrul Direcţiei finanţe de ordin economic

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei
generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, anunţă concursul pentru următoarele funcţii vacante: specialist principal şi specialist superior ai Secţiei finanţe în domeniul investiţiilor capitale din cadrul Direcţiei finanţe de ordin economic.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului:

Denumirea şi sediul autorităţii publice: Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.

1. Denumirea funcţiei publice: specialist principal al Secţiei finanţe în domeniul investiţiilor capitale din cadrul Direcţiei finanţe de ordin economic.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Planificarea cheltuielilor bugetului municipal Chişinău la ramura „Investiţii”, modificarea şi analiza mersului executării acestora.

Sarcinile de bază:
Verificarea şi generalizarea materialelor adiţionale la elaborarea Programului de reparaţii şi investiţii capitale pe anul bugetar;
Organizarea proceselor de ajustare şi repartizare a indicilor bugetului aprobat pentru întreţinerea obiectivelor gospodăriei locativ-comunale şi gospodăriei transporturilor şi drumurilor;
Perfectarea materialelor privind modificarea bugetului municipal Chişinău şi operarea modificărilor ce se impun în Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice;
Dezagregarea indicilor bugetului aprobat pentru întreţinerea obiectivelor ce ţin de investiţii capitale;
Verificarea, vizarea Notei informative privind volumul lucrărilor executate după obiective, conform prevederilor legale, pregătirea informaţiei privind solicitările de finanţare.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Direcţiei generale finanţe:

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limba rusă;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) persoana este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii superioare (ştiinţe economice) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
1 an de experienţă profesională în domeniul respectiv;
Cunoaşterea actelor normative ce ţin de domeniul de activitate; posedarea limbii române şi limbii ruse, abilităţi de utilizare a computerului.

Abilităţi:
De analiză şi sinteză, organizare, comunicare eficientă (verbală şi în scris), aplanare a situaţiilor de conflict, lucru în echipă, de utilizare a mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, obiectivitate, disciplină, respect faţă de oameni, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, comportament etic, loialitate, integritate profesională.

2. Denumirea funcţiei publice: specialist superior al Secţiei finanţe în domeniul investiţiilor capitale din cadrul Direcţiei finanţe de ordin economic.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Participarea la planificarea cheltuielilor bugetului municipal Chişinău la ramura „Investiţii”, modificarea şi analiza mersului executării acestora.

Sarcinile de bază:
Operarea modificărilor în Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice în baza deciziilor aprobate de către Consiliul municipal Chişinău şi a dispoziţiilor;
Verificarea materialelor anexate la notele informative privind volumul lucrărilor executate după obiective din Programul de reparaţii şi investiţii capitale pentru anul bugetar;
Completarea registrelor solicitărilor, tabelului pentru ţinerea evidenţei alocaţiilor aprobate după obiective şi beneficiari pentru anul bugetar;
Examinarea petiţiilor şi avizarea proiectelor de decizii şi dispoziţii după competenţă.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Direcţiei generale finanţe:

Condiţii de bază:
j) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
k) posedă limba română şi limba rusă;
l) are capacitate deplină de exerciţiu;
m) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
n) persoana este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
o) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
p) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
q) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
r) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii superioare (ştiinţe economice) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
6 luni de experienţă profesională în domeniu;
Cunoaşterea actelor normative ce ţin de domeniul de activitate; posedarea limbii române şi limbii ruse, abilităţi de utilizare a computerului.

Abilităţi:
Lucrul cu informaţia, comunicare eficientă, aplanare a situaţiilor de conflict, lucrul în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, obiectivitate, respect faţă de oameni, loialitate, comportament etic, integritate profesională, tendinţa către dezvoltare profesională continuă.

Documentele ce urmează a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
formularul de participare (se anexează);
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
• documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)*;
• certificatul medical*;
• cazierul judiciar *;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar*.

*) Certificatul medical, cazierul judiciar şi documentele ce atestă experienţa profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului, pot fi înlocuite cu declaraţia pe propria răspundere. în acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta la data desfăşurării probei scrise a
concursului toate actele în original pentru verificarea veridicităţii acestora, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia concursului:
1. Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 136/2016;
2. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 15/2008;
3. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;
4. Hotărârea de Guvern nr. 684/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiţii capitale;
5. Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind managementul proiectelor de investiţii capitale nr. 185/2015;
6. Ordinul ministrului finanţelor nr. 208/2015 privind Clasificaţia bugetară;
7. Ordinul ministrului finanţelor nr. 209/2015 cu privire la aprobarea Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 30 septembrie 2023.

Notă: Vor fi examinate doar dosarele de concurs complete.

Modalitatea de depunere a dosarelor de concurs: prin poştă, e-mail sau personal.

Direcţia generală finanţe
Telefon de contact: (022) 226 929
E-mail: olga.mocanu.dgf@cmc.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor de concurs: Olga Mocanu (bir. 20)