×

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcțiile specialist principal al Secţiei verificarea ţinerii evidenţei contabile din cadrul Direcţiei rapoarte

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei
generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, anunţă concursul pentru următoarea funcţie vacantă: specialist principal al Secţiei verificarea ţinerii evidenţei contabile din cadrul Direcţiei rapoarte.

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului:

Denumirea şi sediul autorităţii publice: Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.

Denumirea funcţiei publice: specialist principal al Secţiei verificarea ţinerii evidenţei contabile din cadrul Direcţiei rapoarte.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: Controlul organizării şi ţinerii evidenţei contabile, corectitudinii întocmirii rapoartelor privind executarea bugetelor locale prin examinarea rapoartelor periodice şi anuale primite, precum şi prin deplasarea în teritoriu. Acordarea ajutorului consultativ şi metodologic contabililor-şefi ai autorităţilor/instituţiilor bugetare municipale şi autorităţilor publice locale de nivelul întâi.

Sarcinile de bază:
Efectuarea controalelor privind corectitudinea organizării şi ţinerii contabilităţii şi raportării financiare în autorităţile/instituţiile bugetare din subordinea municipiului Chişinău şi reflectarea rezultatelor acestora;
Pregătirea şi prezentarea propunerilor privind acţiunile care urmează a fi întreprinse de către autorităţile/instituţiile supuse controlului, în vederea remedierii deficienţelor constatate;
Verificarea rapoartelor financiare periodice şi anuale ale autorităţilor/instituţiilor bugetare din subordinea municipiului Chişinău;
Asigurarea acordării suportului consultativ şi metodologic privind ţinerea contabilităţii şi raportării financiare autorităţilor/instituţiilor bugetare;
Examinarea petiţiilor, proiectelor de decizii şi dispoziţii după competenţă.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Direcţiei generale finanţe:

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limba rusă;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) persoana este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii superioare (ştiinţe economice) absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
1 an de experienţă profesională în domeniul respectiv;
Cunoaşterea actelor normative ce ţin de domeniul de activitate; posedarea limbii române şi limbii ruse, abilităţi de utilizare a computerului.

Abilităţi:
De organizare şi de coordonare, comunicare eficientă (verbală şi în scris), lucrul cu informaţia, analiză, lucrul în echipă, capacitatea de a accepta opinia altora şi de a-i influenţa pe alţii, utilizarea mijloacelor tehnice de birou;

Atitudini/comportamente:
Responsabilitate, spirit organizatoric şi de iniţiativă, respect faţă de oameni, obiectivitate, receptivitate la ideile noi, seriozitate, punctualitate, tendinţă către dezvoltare profesională continuă, loialitate, comportament etic, integritate profesională.

Documentele ce urmează a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
formularul de participare (se anexează);
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
• documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)*;
• certificatul medical*;
• cazierul judiciar*;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar*

*) Certificatul medical, cazierul judiciar şi documentele ce atestă experienţa profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului, pot fi înlocuite cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta la data desfăşurării probei
scrise a concursului toate actele în original pentru verificarea veridicităţii acestora, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia concursului:
1. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008;
2. Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 136/2016;
3. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;
4. Legea contabilităţii nr. 113/2007;
5. Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar nr. 216 din 28.12.2015;
6. Ordinul ministrului finanţelor nr. 77 din 29.06.2022 privind aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale;
7. Ordinul ministrului finanţelor cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea nr. 60 din 29.05.2012.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 30 septembrie 2023.

Notă: Vor fi examinate doar dosarele de concurs complete.

Modalitatea de depunere a dosarelor de concurs: prin poştă, e-mail sau personal.

Direcţia generală finanţe
Telefon de contact: (022) 226 929
E-mail: olga.mocanu.dgf@cmc.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor de concurs: Olga Mocanu (bir. 20)