×

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului pentru funcțiile specialist principal al Secţiei finanţe în sănătate şi asistenţă socială din cadrul Direcţiei finanţe de ordin social (2 unităţi)

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea
funcţiei publice vacante în cadrul Direcţiei
generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău

Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 201/2009, anunţă concursul pentru următoarea funcţie vacantă: specialist principal al Secţiei finanţe în sănătate şi asistenţă socială din cadrul Direcţiei finanţe de ordin social (2 unităţi).

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului:

Denumirea şi sediul autorităţii publice: Direcţia generală finanţe a Consiliului municipal Chişinău, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 83.

Denumirea funcţiei publice: specialist principal al Secţiei finanţe în sănătate şi asistenţă socială din cadrul Direcţiei finanţe de ordin social.

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice, conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei:
Asigurarea estimării veridice şi economic argumentate a cheltuielilor bugetului municipal Chişinău ce ţin de finanţarea unor măsuri şi instituţii din domeniul „Protecţie socială” şi analiza mersului executării bugetului municipal Chişinău pe instituţiile patronate, inclusiv a transferurilor cu destinaţie specială de la bugetul de stat la ramura „Protecţie socială”.

Sarcinile de bază:
Elaborarea pronosticului de cheltuieli la ramura „Protecţie socială” în cadrul Sistemului Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice;
Primirea materialelor, verificarea, totalizarea şi introducerea în Sistemul Informaţional de Gestionare a Finanţelor Publice a volumului de venituri şi cheltuieli aprobate în bugetul municipal Chişinău pentru domeniul protecţiei sociale;
Analiza executării cheltuielilor bugetului municipal Chişinău din domeniul patronat;
Participarea la pregătirea materialelor necesare pentru raportul privind executarea bugetului municipal Chişinău pentru domeniul patronat;
Asigurarea examinării petiţiilor şi avizării proiectelor de dispoziţii şi decizii după competenţă.

Condiţiile de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice în cadrul Direcţiei generale finanţe:

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba română şi limba rusă;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e) persoana este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
i) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii superioare (ştiinţe economice), absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia;
1 an de experienţă profesională în domeniu;
Cunoaşterea actelor normative ce ţin de domeniul de activitate; posedarea limbii române şi limbii ruse, abilităţi de utilizare a computerului.

Abilităţi:
De analiză şi sinteză, organizare, comunicare eficientă (verbală şi în scris), aplanare a situaţiilor de conflict, lucru în echipă, de utilizare a mijloacelor tehnice de birou.

Atitudini/comportamente:
Iniţiativă, perseverenţă, creativitate, corectitudine, responsabilitate, integritate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, comportament etic, integritate profesională, loialitate.

Documentele ce urmează a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:
formularul de participare (se anexează);
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
• documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative)*;
• certificatul medical*;
• cazierul judiciar*;
• documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar*.

*) Certificatul medical, cazierul judiciar şi documentele ce atestă experienţa profesională sau, după caz, prestarea voluntariatului, pot fi înlocuite cu declaraţia pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentelor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de
numire.

Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii lor. In situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, candidaţii vor prezenta la data desfăşurării probei scrise a
concursului toate actele în original pentru verificarea veridicităţii acestora, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Bibliografia concursului:
1. Legea privind statutul municipiului Chişinău nr. 136/2016;
2. Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158/2008;
3. Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181/2014;
4. Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
5. Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;
6. Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
7. Ordinul ministrului finanţelor nr. 208/2015 „Privind clasificaţia bugetară”.

Surse:
https://mf.gov.md/ro/lex/buget-si-trezorerie
https://www.legis.md/

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs: 30 septembrie 2023.

Notă: Vor fi examinate doar dosarele de concurs complete.

Modalitatea de depunere a dosarelor de concurs: prin poştă, e-mail sau personal.

Direcţia generală finanţe
Telefon de contact: (022) 226 929
E-mail: olga.mocanu.dgf@cmc.md
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 57
Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor de concurs: Olga Mocanu (bir. 20)